Chatbot vs. AI Busters — inteligencja popłaca [PL]

Chatboty — podobnie, jak “rok mobile” w marketingu — mają swoje mityczne miejsce w strukturach obsługi klienta. Chatbot to program komputerowy, którego zadaniem jest prowadzenie konwersacji pomiędzy użytkownikiem i komputerem. Najprostsze chatboty wykorzystują schemat blokowy i bazują na gotowych scenariuszach interakcji z użytkownikiem.

Problemy chatbotów w organizacji

Stworzenie efektywnego chatbota to przede wszystkim bardzo pracochłonne zajęcie. Wymaga stworzenia ręcznych scenariuszy i ich oprogramowania. W przypadku masowej skali komunikacji stworzenie efektywnych rozwiązań wymaga analizy obszarów działania chatbota, a w przypadku zmiany oferty — istnieje konieczność wprowadzania ręcznych zmian i aktualizacji narzędzia. To czasochłonny i kosztowny proces. Problemem jest także wybranie właściwej logiki biznesowej chatbota, czyli ustalenia scenariusza jego zachowania — kiedy ma odpowiadać autonomicznie, kiedy liniowo, kiedy czerpać dane z bazy zewnętrznej, a kiedy przekierować klienta do rozmowy z konsultantem. Podjęcie tych decyzji jest ważne, ponieważ wpływa na satysfakcję klienta z zastosowania tego konkretnego narzędzia. Na koniec dnia badania pokazują, że 86% konsumentów preferuje interakcję z człowiekiem a 71% stwierdziło, że nie będzie kontaktowało się z marką, której nie będzie reprezentował “prawdziwy” konsultant.

AI Busters

AI Busters to dużo więcej niż chatbot

AI Busters bierze problemy związane z chatbotami na warsztat i dostarcza kompleksowe rozwiązanie wspierające obsługę klienta w organizacji.

  1. Autonomiczna analiza — zbiór wiadomości jest automatycznie analizowany w celu stworzenia modeli odpowiedzi. AI Busters wykorzystuje głębokie uczenie, tworząc klastry tematyczne, które mogą być wykorzystane przez silnik, ale płynące z nich wnioski mogą służyć do poprawy jakości komunikatów w każdym kanale, z marketingiem włącznie.
  2. Dualizm komunikacyjny — AI Busters nie tylko analizuje wiadomości od klientów, ale także dotychczasowe odpowiedzi konsultantów, ucząc się prawidłowych mechanizmów obsługi i agregując wiedzę organizacyjną. Silnik, tworząc modele, sprawdza rodzaje pytań, ale także sposoby odpowiedzi i wybiera najlepsze.
  3. Konsultant zawsze w centrum — głównym zadaniem AI Busters jest wsparcie konsultanta sugestią odpowiedzi. AI Busters optymalizuje proces, dostarcza wiedzy i pomaga nawet mniej doświadczonym konsultantom szybko podejmować decyzje. Potrzeba całkowitej automatyzacji procesu odpowiedzi? Silnik także to potrafi.
  4. Szwajcarski scyzoryk obsługi wiadomości — AI Busters dostosowuje się do potrzeb organizacji. Analizy wiadomości, przesyłanie korespondencji pomiędzy działami, automatyczne kompletowanie załączników — nie ma problemu.
  5. Rozwój 24h — zespół AI Busters nieprzerwanie rozwija rozwiązanie, wprowadzając nowe funkcjonalności i dostarczając je w chmurze lub on-premise.

Ideą chatbotów jest automatyzacja komunikacji z klientami. AI Busters podchodzi do tego inaczej: automatyzacja procesów i wsparcie konsultantów pomagają lepiej optymalizować pracę zespołu obsługi klienta, zwiększają satysfakcję z kontaktu klienta z firmą, a konsultantom pomagaja skupić się na najważniejszych aspektach interakcji i podejmowaniu kluczowych dla jakości relacji z klientem decyzji.

“Dopóki rozwiązania stosowane w obsłudze klienta nie przechodzą pozytywnie testu Turinga, dopóty pełną skuteczność i satysfakcję z obsługi będzie przynosił kontakt z >>prawdziwym<< konsultantem. AI Busters wspomaga pracę działu obsługi klienta nie zapominając, że czynnik ludzki jest zawsze najważniejszy.”

Karol Kowalczyk Co-founder AI Busters

Publikacja: www.aibusters.com

--

--

--

Engine for automating customer service processes. Based on artificial intelligence algorithms.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
AI Busters

AI Busters

Engine for automating customer service processes. Based on artificial intelligence algorithms.

More from Medium

3D Instamodel: Portrait of a New Reality

Virtual Reality: The Future of Entertainment

6 Voice AI Startups to Watch in 2022

AI in IoT: Opportunities, Problems and Solutions