Chatbot vs. AI Busters — inteligencja popłaca [PL]

AI Busters
  1. Autonomiczna analiza — zbiór wiadomości jest automatycznie analizowany w celu stworzenia modeli odpowiedzi. AI Busters wykorzystuje głębokie uczenie, tworząc klastry tematyczne, które mogą być wykorzystane przez silnik, ale płynące z nich wnioski mogą służyć do poprawy jakości komunikatów w każdym kanale, z marketingiem włącznie.
  2. Dualizm komunikacyjny — AI Busters nie tylko analizuje wiadomości od klientów, ale także dotychczasowe odpowiedzi konsultantów, ucząc się prawidłowych mechanizmów obsługi i agregując wiedzę organizacyjną. Silnik, tworząc modele, sprawdza rodzaje pytań, ale także sposoby odpowiedzi i wybiera najlepsze.
  3. Konsultant zawsze w centrum — głównym zadaniem AI Busters jest wsparcie konsultanta sugestią odpowiedzi. AI Busters optymalizuje proces, dostarcza wiedzy i pomaga nawet mniej doświadczonym konsultantom szybko podejmować decyzje. Potrzeba całkowitej automatyzacji procesu odpowiedzi? Silnik także to potrafi.
  4. Szwajcarski scyzoryk obsługi wiadomości — AI Busters dostosowuje się do potrzeb organizacji. Analizy wiadomości, przesyłanie korespondencji pomiędzy działami, automatyczne kompletowanie załączników — nie ma problemu.
  5. Rozwój 24h — zespół AI Busters nieprzerwanie rozwija rozwiązanie, wprowadzając nowe funkcjonalności i dostarczając je w chmurze lub on-premise.

--

--

Engine for automating customer service processes. Based on artificial intelligence algorithms.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
AI Busters

AI Busters

Engine for automating customer service processes. Based on artificial intelligence algorithms.